Do wszystkich zainteresowanych:

Szanowni Państwo,
W związku z ubieganiem się o udzielenie wsparcia w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP,

Fabric 3D Sp. z o. o. Sp. komandytowa zaprasza do złożenia ofert na opracowanie nowej technologii – „Oprogramowanie do obsługi procesu kolorowego drukowania 3D, wykorzystującego technologię FDM i układ kolorujący inkjet”

Zwracam się z prośbą o analizę niniejszego zapytania ofertowego, a w razie zainteresowania, proszę o przedstawienie oferty, w nieprzekraczalnym terminie 07.08.2017.

Z poważaniem,
Tomasz Płuciennik
Prezes Zarządu
Fabric3D Sp. z o. o. Sp. komandytowa
tel. 881 20 12 20

Fabric3D Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Nadarzynie, 05-830 Nadarzyn, ul. Komorowska 53, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000503162. Kapitał zakładowy 5000 zł opłacony w całości.

Do pobrania:

» Zapytanie ofertowe
» Formularz ofertowy do zapytania
» Załącznik nr 1 do formularza ofertowego
» Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
» Zapytanie ofertowe - skan s.1
» Zapytanie ofertowe - skan s.2
» Zapytanie ofertowe - skan s.3