W związku z ubieganiem się o udzielenie wsparcia w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP,

OVE Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu – pełno-kolorowej drukarki 3D, wykorzystującej technologię FFF i układ kolorujący inkjet.

Zwracamy się z prośbą o analizę niniejszego zapytania ofertowego, a w razie zainteresowania, proszę o przedstawienie oferty, w nieprzekraczalnym terminie 23.07.2017 godzina 10.00.

» Zapytanie ofertowe
» Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
» Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
» Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Specyfikacja przedmiotu zamówienia

OVE Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie, 81-856 Sopot, ul. Rzemieślnicza 35, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000695674. Kapitał zakładowy 5000 zł opłacony w całości.